Latest Posts

ค่ายพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

6340

วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดค่ายพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

IMG_8427

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี . ๒๕๖๐  ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

มอบรางวัลกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

_MG_5264

วันที่ 3 กรกฏาคม  2560 เวลา 08.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้โอวาทและมอบรางวัล กิจกรรมรนรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ” สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนเทศบาล 6 คว้ารางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

_MG_5192

วันที่ 30 กรกฏาคม 2560
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม. โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. นายจิรกิตติ์  สอนศรี นักเรียนชั้น ม.6.1 ได้รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1
2. นางสาวภควดี  สุทธิประทีป นักเรียนชั้น ม.4.1 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ”

IMG_7109

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรนรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ” สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้สอน
ภาษาจีน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
หลักสูตร SM Plus และแม่ครัว  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง
รายงานตัวในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรองผู้อำนวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียน

กิจกรรม”วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงการ AOT พี่อาสา

IMG_6710

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงการ  “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2560 โดยร่วมกับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อให้ความรู้ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)