Latest Posts

ทำบุญอาคารใหม่

พิธีทำบุญอาคารใหม่_170316_0001

วันที่ 15 มีนาคม 2560

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนกสุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารใหม่  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

โครงการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1

69664

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น.

นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 โดยทีมวิทยากร จาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น)

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการศึกษา 4.0

45597

วันที่ 10 มีนาคม 2560

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนกสุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการศึกษา 4.0 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

ร่วมวางแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

222052

วันที่ 8 มีนาคม 2560

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำทีมผู้บริหารของเทศบาลฯ และ โรงเรียนเทศบาล 6 เข้าพบ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมวางแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

โครงการสร้างเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม

20170306_083627

วันที่ 6 มีนาคม 2560

นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวเปิดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ประดับช่อดอกไม้ให้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร

_MG_0154

วันที่ 6 มีนาคม 2560

นายประชวน เชื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เกียรติประดับช่อดอกไม้ให้แก่ นักศึกษาวิชาทหารปี 3 และกล่าวเปิดโครการอบรมให้ความรู้อุดมการณ์ความรักชาติและค่านิยม 12 ประการ ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6

File_000

วันที่ 4 มีนาคม 2560

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 “ค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6″ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)