Latest Posts

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
๒.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๓.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน ๑ อัตรา
๔.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

 

ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ครูฟิสิกส์ และชุมนุมดาราศาสตร์ ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น.  ณ บริเวณหอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟรี…. สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน ทั้งประชาชนทั่วไปและนักเรียน

S__48603138

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

IMG_2886

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานงานประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

IMG_2242

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. และ 13.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประชวน  เขื่อนเพชร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพญามังราย  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมปลาย
(เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

S__1523783

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคุณภาพ
ด้านการจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนากายภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับ รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ ห้องเอกฉันท์  ชั้น 3 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
(เพิ่มเติม…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

09

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงราย (เพิ่มเติม…)