:: บุคลากรสนับสนุน

นางสาววัญญา การินทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาววีนัสลินทร อิ่นคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวกุณฑิกา แปงแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสุภกาญจน์ ลาวัลย์ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล นางสาวปภัชญา ศรีมอย เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาววัญญา การินทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววีนัสลินทร อิ่นคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุณฑิกา  แปงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุภกาญจน์ ลาวัลย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาวปภัชญา ศรีมอย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
 นางกนกวรรณ สันธิ-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  นางสาวปฐมาวดี จอมกระโทก-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ใหญ่-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  นางสาวกล้วยไม้ สวามิวัศดุ์-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  นางมยุรฉัตร เรือนทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางกนกวรรณ สันธิ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปฐมาวดี  จอมกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวกล้วยไม้ สวามิวัศดุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางมยุรฉัตร  เรือนทอง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 นายอาทิตย์ ต๊ะต้องใจ เจ้าหน้าที่โสตฯ  นายศุภชัย ทาวิรัตน์ เจ้าหน้าที่โสต  นายปฐมพงค์ ไชยราช เจ้าหน้าที่พัสดุ  นางสาวอชิรญา เตชะ เจ้าหน้าที่การเงิน  นางสาวนิตยา โมลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอาทิตย์ ต๊ะต้องใจ
เจ้าหน้าที่โสตฯ
นายศุภชัย ทาวิรัตน์
เจ้าหน้าที่โสต
นายปฐมพงค์ ไชยราช
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอชิรญา เตชะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนิตยา  โมลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 นางสาวเด่นนภา จันทรส เจ้าหน้าที่การเงิน  นางสาวกาญจนา ใจหาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเด่นนภา จันทรส
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกาญจนา ใจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
280 Total Views 2 Views Today