:: บุคลากรสนับสนุน

นางสาววัญญา การินทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาววีนัสลินทร อิ่นคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวกุณฑิกา แปงแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสุภกาญจน์ ลาวัลย์ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล นางสาวปภัชญา ศรีมอย เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาววัญญา การินทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววีนัสลินทร อิ่นคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุณฑิกา  แปงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุภกาญจน์ ลาวัลย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาวปภัชญา ศรีมอย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
นางสาวกาญจนา ใจหาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวนิตยา โมลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางมยุรฉัตร เรือนทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางสาวเด่นนภา จันทรส เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวอชิรญา เตชะ เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกาญจนา ใจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา  โมลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางมยุรฉัตร  เรือนทอง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวเด่นนภา จันทรส
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอชิรญา เตชะ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายปฐมพงค์ ไชยราช เจ้าหน้าที่พัสดุ นายอาทิตย์ ต๊ะต้องใจ เจ้าหน้าที่โสตฯ นายศุภชัย ทาวิรัตน์ เจ้าหน้าที่โสต นางกนกวรรณ สันธิ-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางสาวปฐมาวดี จอมกระโทก-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายปฐมพงค์ ไชยราช
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายอาทิตย์ ต๊ะต้องใจ
เจ้าหน้าที่โสตฯ
นายศุภชัย ทาวิรัตน์
เจ้าหน้าที่โสต
นางกนกวรรณ สันธิ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปฐมาวดี  จอมกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
1103 Total Views 1 Views Today