:: ปีการศึกษา 2560

 

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 รางวัล “คนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2560″ รายละเอียด ผู้บริหาร
2 รางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียด  นักเรียน
3 รางวัลประปกเกล้า ประจำปี 2560 KPI AWARD60  รายละเอียด  สถานศึกษา
4 รางวัลเพชรล้านนา ประจำปี 2560 รายละเอียด  นักเรียน
5 รางวัลเด็กดีมีความประพฤติดีมีค่านิยมจากสภาวัฒนธรรม และเทศบาลนครเชียงราย  รายละเอียด  นักเรียน
6 รางวัลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 จากคุรุสภา รายละเอียด  ครู
7 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  รายละเอียด ผู้บริหารและคณะครู
8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภาคเหนือ  รายละเอียด นักเรียน

 

 

663 Total Views 12 Views Today