:: ปีการศึกษา 2560

 

ที่ รายการ หมายเหตุ
1 รางวัล “คนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2560″ รายละเอียด ผู้บริหาร
2 รางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียด  นักเรียน
3 รางวัลประปกเกล้า ประจำปี 2560 KPI AWARD60  รายละเอียด  สถานศึกษา
4 รางวัลเพชรล้านนา ประจำปี 2560 รายละเอียด  นักเรียน
100 Total Views 6 Views Today