:: นโยบายการจัดการศึกษา

“ผมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของเชียงราย ด้วยการสร้างโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครเชียงรายเพื่อต่อยอดโรงเรียนประถม โดยมีเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้เด็กมีความสุข เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมที่จะเป็นผู้สำ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป”

นายวันชัย จงสุทธานามณี

ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

          ปัจจุบันมีนายประชวน เขื่อนเพชร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษา คือ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เสริมสร้างประสบการณ์ตรง มีทักษะชีวิตมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  • จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (เก่ง ดี มีความสุข)
  • มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  • มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support Assistant : LS) ทุกห้อง
  • สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ
  • พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ

 

59 Total Views 1 Views Today