ฝ่ายงานต่างๆ

++ งานบริหารงานวิชาการ
…..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
…..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

++ งานแผนงานและงบประมาณ

++ งานบริหารงานบุคลากร

++ งานบริหารทั่วไป
…..::  งานอาคารสถานที่
………..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
………..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
…..::  งานกิจการนักเรียน
………..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
………..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
…..::  งานบริการทั่วไป
………..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
………..::  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

9027 Total Views 1 Views Today