หลักสูตรโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • SM Plus (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น)
  • EP Plus (หลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • SM Plus (หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น)
  • ME Plus (หลักสูตรคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษเข้มข้น)
  • MSc (หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  • ESc (หลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

 

14910 Total Views 13 Views Today