หลักสูตรโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้

  • หลักสูตร SM (Science Math)   หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความชำนาญในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหารวมถึงสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้
  • หลักสูตร SM Plus (Science Math Plus)  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น   เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียน    เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ ทั้งในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสาขาวิชา ฟิสิกต์ เคมี และชีววิทยา เพิ่มรายวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด โดยได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย
  • หลักสูตร EP Plus (Intensive English Program)  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ   เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้ม  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาใน 5 กลุ่มรายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และสังคมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ จัดให้นักเรียนได้ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU-TEP (Chulalongkorn Univercity of English Proficienca)
  • หลักสูตร Me Plus (Intensive Science-Mathematics-English)  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับวิทยาศาสตร์    เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งโครงสร้างการเรียนเป็น 2 รูปแบบคือ
    • โครงสร้าง A : หลักสูตรวิทย์-คณิต-อังกฤษ เข้มข้น ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และเน้นการปฏิบัติทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกต์ เคมี ชีววิทยา ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
    • โครงสร้าง B : หลักสูตรคณิต-อังกฤษ เข้มข้น ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง

_NEA0057  10349200_10203493434592836_9006014602698812983_n

12347 Total Views 1 Views Today