รู้จักโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน โดยธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางที่ 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางที่ 2.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ 4.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
แนวทางที่ 5.สร้างเสริมภาวะผู้นำของนักเรียน
แนวทางที่ 6.ส่งเสริมสุขภาวะ พัฒนาทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 7.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แนวทางที่ 1.บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2.สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 1.เสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 2.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 3.ส่งเสริมสุขภาวะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ยุทธศาสตร์การธำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
แนวทางที่ 1.ธำรงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 1.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางที่3.จัดหา พัฒนาสื่อให้เพียงพอและเหมาะสม
6.ยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณและบุคลากร
แนวทางที่ 1.จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ
แนวทางที่ 2.บริหารแผนงาน งบประมาณและบุคลากร
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1.บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แนวทางที่ 1. พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครู
มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. ครูบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
4. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝั่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพ และสื่อ
6. โรงเรียนมีการจัดหาครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ
7. โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ

5843 Total Views 1 Views Today