ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

**กำหนดวันและเวลารายงานตัวเพื่อเข้ารับศึกษาต่อ**
ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม>> หน้าที่ 1หน้าที่ 2หน้าที่ 3หน้าที่ 4หน้าที่ 5หน้าที่ 6หน้าที่ 7หน้าที่ 8หน้าที่ 9หน้าที่ 10หน้าที่ 11หน้าที่ 12หน้าที่ 13หน้าที่ 14หน้าที่ 15หน้าที่ 16หน้าที่ 17 |

เอกสารสารใบรายงานตัวนักเรียน >> ใบรายงานตัวนักเรียน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร >> ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร

 

 

6066 Total Views 1 Views Today