ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โควตารับตรง (ประเภทนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

**กำหนดวันและเวลารายงานตัวเพื่อเข้ารับศึกษาต่อ**
ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียนต่อ-ม.4-ประเภทผู้มีผลการเรียนดีและความสามารถพิเศษ

เอกสารใบรายงานตัวนักเรียน>> ใบรายงานตัวนักเรียน-ม.4-ใหม่-2561

 

 

2985 Total Views 1 Views Today