โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 16 มกราคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้จัดงานวันครู โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ให้เกียรติเป็นประทานในพิธีและได้มอบโล่รางวัลแก่ครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรี ท.6

วันครู_479 วันครู_482 วันครู_1626 วันครู_1900 วันครู_2910 วันครู_3658 วันครู_4231 วันครู_4500 วันครู_5919 วันครู_6189 วันครู_6336 วันครู_7268 วันครู_7639 วันครู_7805 วันครู_7825 วันครู_8319 วันครู_8382 วันครู_8391

154 Total Views 1 Views Today