การส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน

tonklat6

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้ความสำคัญของการปลูกฝัง สร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกคน ด้วยเชื่อว่า สภาพวิกฤต
ปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบันมีสาเหตุมาจากคนใน สังคมขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรม จริยธรรม  ในการอยู่ร่วมกัน เป็นสำคัญ และเห็นว่าสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษา ต้องมีส่วนรับผิดชอบเป็นพื้นฐานโดยตรง ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จึงมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ดำเนินการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยผ่านกระบวนการและ กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายทุกคน จะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

สำรองรูป-27

ในการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จึงได้มีการประสานงานกับคณะพระอาจารย์วิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่  จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ให้กับ
นักเรียนทุกคน รวมทั้งหมด 11 รุ่น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมต่างๆ อีกมากมายเพื่อเป็นการฝึกฝน ปลูกฝัง และพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม อาทิเช่น
– การจัดทำหลักสูตรคุณธรรม
– การจัดกิจกรรมจิตศึกษา
– การจัดทำโครงงานแก้ไข และพัฒนาด้านคุณธรรม
– การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
– การจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดีของความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
– การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของการมีน้ำใจ และมีจิตอาสา เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และ
นักศึกษาวิชาทหาร รวมไปถึงกิจกกรมจิตอาสาที่มีการกำหนดเขตพื้นที่ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน   หลังจาก
ที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  ได้มุ่งเน้น ปลูกฝัง และ จัดกิจกรรม   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในการทำความดี มีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมประจำใจ โดยมีผู้ปกครองให้การชื่นชมและสนับสนุนทั้งนี้จากความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกฝ่าย จึงทำให้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย      ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ประเภทโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย   สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารคณะครู และนักเรียนอย่างยิ่ง อีกทั้งรางวัลนี้ยังสามารถเป็น
ตัวชี้วัดได้ถึงความสำเร็จของการนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่
บ่มเพาะต้นกล้าคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง
3DSC_009213953_501077526694572_8278586740704956301_n1502545_4890914766263_4115250261723234682_n

12370883_1641725229449093_6658047426927593574_o 12273721_1639016663053283_4349473621381314487_o

 

 

 

>> กิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ถวายพ่อ ร.9 ภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยความมุ่งหวังสร้างพลเมืองดีแก่สังคม อาทิ กิจกรรมสร้างสุขให้เด็กตาบอด กิจกรรมอลูมิเนียมเพื่อขาเทียม กิจกรรมสร้างสุขให้เด็กกำพร้า กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ทำไม้กวาดถวายวัด ฯลฯ

16522815_940571792711708_50125402_n 16523534_940571772711710_1430691729_o 16523571_940571829378371_228416844_o 16523675_940571769378377_1026175950_o 16523884_940571759378378_520347049_o 16523928_940571842711703_2144160620_o 16558809_940571789378375_1760982365_n 16593510_940571779378376_901710778_o 16593604_940571826045038_1316031963_o 16593808_940571799378374_1183524897_o 16650463_940571786045042_217893263_n 16650573_940571819378372_1819938610_n 16650930_940571832711704_1555213111_o 16651591_940571822711705_934964161_n 16651697_940571816045039_1615774247_n 16651848_940571776045043_1568303848_n 16667127_940571756045045_550521204_o 16667173_940571849378369_47612372_o 16667260_940571766045044_1305245711_o 16667500_940571846045036_1403429916_o 16667549_940571839378370_250127782_o

 

 

 

21954 Total Views 14 Views Today