สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ จ.แพร่ วันที่ 17-19 กรกฏาคม 2558

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ลำดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน/ครู (เข้าร่วมแข่งขัน) ครูที่ปรึกษา
1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  จอมนงค์ 1. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ
 
2 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ดำคำ 1. นางสาวสุภาณี  ปิมปะ
 
3 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุกร  ดอนลาว 1. นางธีราพร  จันระวังยศ
 
4 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยี่  แซ่หลิง 1. นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์ทอง
 
5 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  ก่อใส 1. นายปฐวี  ละม้าย
 
6 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  คันธะ 1. นางจันทนา  ทาวิรัตน์
  2. นางสาวกัญญ์ชนิสรา  น้อยพันธ์ 2. นางสาวธนวันต์  โกย
  3. นายคเณศ  จันตาสิงห์
  4. นายชิน  วรปัญญาสกุลชัย
  5. นายนนท์ปวิธ  ดูแก้ว
  6. นายนัทธพงศ์  พรมมาพิสิทธิ์
  7. นายวิชญ์พล  ปันตั๋น
  8. นายสุทธิภัทร  เฟื่องฟู
  9. นางสาวเกศรินทร์  แสนคำหล่อ
  10. นายเอกภพ  ชัยมงคล
 
 
7 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอย  ยียง 1. นางช่อฤทัย  ยิ้มใหญ่
  2. เด็กหญิงมลฤดี  ตายะ 2. นางสาวณปภัช  ชินะใจ
  3. เด็กหญิงมาลัย  ไวที
 
8 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฏา  วงค์ษา 1. นายคณัสนันท์  สุทา
  2. นายชลวิทย์  ไชยนาพงศ์ 2. นางสาวนิธิตา  จำปาเงิน
  3. นายธนวรรษ  เสนาวงษ์
 
9 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  พรหมจันทร์ 1. นางสาววีณา  คำมงคล
  2. เด็กหญิงฐิติชญา  เอี่ยมพิศสมร 2. นางสาวสิริพรรณ  วังมณี
  3. เด็กชายพีรภัทร์  พิชัยรัตน์
 
10 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธานินทร์ 1. นางสาวนภาพร  ศรีวิชัย
  2. นายชิติพัทธ์  สามแก้ว 2. นางสาวนลัทพร  วันเปี้ย
  3. นางสาวชุติกาญจน์  มะโนหาญ
 
11 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธฤต  หล้ากาศ 1. นางสกุลกานต์  บุญสม
  2. เด็กหญิงปาณิศา  หงส์เพชรรัศมี 2. นายสุริยา  พรหมมินทร์
  3. เด็กหญิงพรนภา  ขากระดุก
 
12 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาวรินท์  สุขวัฑฒโก 1. นางสาวจิราวัลย์  นามฮูง
  2. นายปวริศ  พรมปัญญา 2. นายเรวัต  เงินเย็น
  3. นางสาวสุธีกานต์  ศรีดวงแก้ว
 
13 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สมศรี 1. นางสาวทัศนีย์  เทพคำลือ
  2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มหาวงศนันท์ 2. นางพรทิพย์  วงค์ตะวัน
  3. นางสาววรรณิกา  พวงอินใจ
 
14 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชูศักดิ์  อินทร์ถา 1. นายชูศักดิ์  อินถา
  2. นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล
  3. นางณัฐณิชา  อุปันโน
  4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานีรัตน์
 
15 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิดานุช  กรุณาวุฒิกุล 1. นายอุกฤษฎ์  ยังท่าไม้
  2. นายวิชญ์ศรุต  สงคำ
 
16 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนกธ์  กวีวัฒนา 1. นางสาวพิศ  ไชยพลงาม
 
17 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรกิตต์  สอนศรี 1. นายพัชฎ์  เลิศวิริยะสกุลชัย
 
18 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฏิน  จุ่งดิลก 1. นางสาวธนพรรณ  ญานะประเสริฐ
  2. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  สุขเกษม 2. นางศิริอาภรณ์  กองทองพิพัฒน์
  3. นางสาวกีรติกร  พินิจ
  4. นางสาวณัฐธิดา  ทะวีชัย
  5. นายธารธนา  จินาคำ
  6. นางสาวธิษณาธรณ์  จันเทพ
  7. นางสาวบุญญาพร  ศักดิ์หารอินทร์
  8. นางสาวปริญดา  ปฏิเสน
  9. นายพศุฒม์  สารคาม
  10. นางสาวภัทรภร  ไชโย
  11. นางสาวสุจิรา  สุขแก้ว
  12. นายสุวิจักขณ์  จุมปู
  13. นางสาวหทัยกาญจน์  ยอดสุวรรณ์
  14. นางสาวหทัยวรรณ  ยอดสุวรรณ์
  15. นางสาวอัญชิสา  ฝึกฝน
  16. นางสาวเบญจรัตน์  อินตาพรม
 
19 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองสุวรรณ 1. นางสาวอัชฌา  ธรรมศิริ
  2. เด็กหญิงอรินทิพย์  ไชยธิ
 
20 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงกีรติ  คำแสนยศ 1. นางศิริอาภรณ์  กองทองพิพัฒน์
  2. เด็กหญิงจิตติมา  ไชยวงค์ 2. นายอดิศร  กัญจนชัยวรรณ์
  3. เด็กหญิงจุฑามณี  พรมศรี
  4. เด็กหญิงชัญญา  เขื่อนเพชร
  5. เด็กหญิงชันยานุช  แก้วทิพย์
  6. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
  7. เด็กหญิงสุรินนา  สระทองทา
  8. เด็กหญิงเกษมณี  นนทจิตต์
  9. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ผิวนวล
 
21 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 ทอง 11 1. เด็กชายณรงค์  วิสูตร 1. นายมัคเมษฐ์  หลวงจันทร์
  2. เด็กชายภาวิต  วิริยกิตติคุณ
  3. เด็กชายศุภณัฐ  อภิไชย
 
22 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทอง 5 1. นางสาวฑิฆัมพร  ไชยวงค์ 1. นางผกาพรรณ  ไชยดวงเจริญ
  2. นางสาวภักจิรา  ไชยวงค์ 2. นางเอกฤดี  พันธุ์พิทยแพทย์
  3. นายเสฏฐวุฒิ  ชุมภูโล
 
23 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนันท์  นันชัยอุด 1. นางผกาพรรณ  ไชยดวงเจริญ
  2. นางสาวนันทิญาพรรณ  ทิพย์จักร์ 2. นางสาวอนรรญพัชร  จันทร์รวมสุข
  3. นายปฏิภาณ  พงค์ลังกา
 
24 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงโชติกา  อินต๊ะวงค์ 1. นางสาววีณา  คำมงคล
 
25 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พินิจงาม 1. นางสาวจีราวรรณ  คำใจ
 
26 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เงิน 6 1. นางสาวน้ำฝน  แสงลือ 1. นายพลรบ  เตจ๊ะสิงห์
  2. นายปาณัสม์  ชิมเมธีพิทักษ์ 2. นายรุ่งโรจน์  ชำนาญ
  3. นางสาวมุฑิตา  อ่วมเปี่ยม
 
27 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  โกแสนตอ 1. นางจิราวัลย์  มาปิ๊ก
  2. เด็กหญิงธนธินี  วงศ์ภักดี 2. นางมนต์นภา  แก้วกาญจนารัตน์
  3. เด็กหญิงรุจิรา  มะโนเรือง
 
28 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าศรีศรจิตต์ 1. นางศิริอาภรณ์  กองทองพิพัฒน์
  2. เด็กหญิงทักษพร  อุ่นน้อย 2. นางสาวอัชฌา  ธรรมศิริ
  3. เด็กหญิงวริศรา  ปรีดีชม
 
29 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นายธีระพงษ์  ผิวผ่อง 1. นางอรทัย  ฟูไฟติ๊บ
  2. นางสาวปวิณ  รับงาน 2. นายอุกฤษฏ์  ยังท่าไม้
  3. นางสาวศิริพรรณ  ฤทธิ์กระจาย
 
30 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นางสาวทิพวรรณ  ไกลถิ่น 1. นางกานต์รดา  สลีสองสม
  2. นางสาวมาริษา  เยส่อ 2. นางนพมาศ  วงศ์ใหญ่
  3. นางสาวเบญญาภา  หลวงจันทร์
 
31 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธิดา  ประสพศรี 1. นายกริช  เตชะธีรกุล
  2. นางสาววิลาสินี  จิรารัตน์ 2. นางสาวอภิญญา  อิ่นแก้ว
  3. นายไพสิฐ  กันทะวงค์
32 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ทอง 5 1. นางจันทร์จิรา  วิญญา 1. นางจันทร์จิรา  วิญญา
ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น  
470 Total Views 1 Views Today