โรงเรียนเทศบาล 6 คว้ารางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 น

Read more