Monthly Archive: มิถุนายน 2017

โรงเรียนเทศบาล 6 คว้ารางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

_MG_5192

วันที่ 30 กรกฏาคม 2560
นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม. โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. นายจิรกิตติ์  สอนศรี นักเรียนชั้น ม.6.1 ได้รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1
2. นางสาวภควดี  สุทธิประทีป นักเรียนชั้น ม.4.1 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ”

IMG_7109

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรนรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ” สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้สอน
ภาษาจีน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
หลักสูตร SM Plus และแม่ครัว  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง
รายงานตัวในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรองผู้อำนวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียน

กิจกรรม”วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงการ AOT พี่อาสา

IMG_6710

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงการ  “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2560 โดยร่วมกับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อให้ความรู้ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

IMG_7803

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสนธยา  มณีรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด (แม่ยาว)
(เพิ่มเติม…)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus และแม่ครัว
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้องร่วมสถาบัน

IMG_5233

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้องร่วมสถาบัน ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)