Monthly Archive: มีนาคม 2017

ประกาศรายชื่อ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ( Lerning Support Assistant ) ที่ผ่านการประเมิน

IMG_2546

ประกาศรายชื่อ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ( Lerning Support Assistant )
ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

(เพิ่มเติม…)

ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

73020

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การอบรมเทคนิคการสื่อสารและการพูดเชิงบวก แก่ครูผู้สนับสนุนการสอน(LS)

72213

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมเทคนิคการสื่อสารและการพูดเชิงบวก แก่ครูผู้สนับสนุนการสอน(LS) ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การอบรมวินัยการเงินและการออม

Screen Shot 2560-03-20 at 16.28.41

วันที่ 20  มีนาคม 2560 เวลา  13.00 น

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการอบรมวินัยการเงินและการออม ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การประกวดโครงงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560

LINE_P2017317_164045

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2560

20170316_170316_0010

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เทศบาลนครเชียงรายได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ประจำปี 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งมีคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือเทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายด้วย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู

20170316_170316_0005

วันที่  16  มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู โดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันตะภา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)