Monthly Archive: มีนาคม 2017

แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

IMG_2546

แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_2546

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จำนวน ๑๒ อัตรา
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
๑. ครูผู้สอนวิชาเอก ดนตรี(ดุริยางค์) จำวน ๑ อัตรา
๒. ครูผู้สอนวิชาเอก แนะแนว จำนวน ๑ อัตรา
๓. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อ้ตรา
๕. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน ๑ อัตรา
๖. ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร ME Plus จำนวน ๒ อัตรา
๗. แม่บ้าน จำนวน ๒ อัตรา
๘. แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา
๙. นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ( Lerning Support Assistant ) ที่ผ่านการประเมิน

IMG_2546

ประกาศรายชื่อ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ( Lerning Support Assistant )
ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

(เพิ่มเติม…)

ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

73020

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การอบรมเทคนิคการสื่อสารและการพูดเชิงบวก แก่ครูผู้สนับสนุนการสอน(LS)

72213

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมเทคนิคการสื่อสารและการพูดเชิงบวก แก่ครูผู้สนับสนุนการสอน(LS) ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การอบรมวินัยการเงินและการออม

Screen Shot 2560-03-20 at 16.28.41

วันที่ 20  มีนาคม 2560 เวลา  13.00 น

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการอบรมวินัยการเงินและการออม ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การประกวดโครงงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560

LINE_P2017317_164045

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)