Monthly Archive: พฤศจิกายน 2016

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตา

43

วัน อังคาร ที่ 29 พ.ย. 2559
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข (วิทยาเขตพญาไท)

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

information

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

                  ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายดาเนินการรับสมัครสอบทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยทาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 27 พฤศจิกายน 2559 บัดนี้การรับสมัคร ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนเรียนดี จานวน 115 คน ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภทสอบทุนเรียนฟรี)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(ประเภทสอบทุนเรียนฟรี)

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภทสอบทุนเรียนฟรี) ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ  ดังต่อไปนี้  รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-ทุนเรียนฟรี

วันเวลาการสอบ
สอบวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

IMG_0761

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น.
นายประชวน  เขื่อนเพชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ให้แก่นักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ในแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนประจำปี พ.ศ. 2559

IMG_0694

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น.
นายประชวน  เขื่อนเพชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 12 แห่ง ในหัวข้อนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา

137205

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

IMG_0424

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.
นายประชวน เขื่อนเพชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังที่ 1 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)