Monthly Archive: กันยายน 2016

รับสมัครผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ด้วยทางโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

ประชุมครูประจำเดือนกันยายน

55641

26 กันยายน 2559
เวลา 15.30 น. นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกท่าน ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อชี้แจงและหารือกับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เกี่ยวกับการปิดภาคเรียนที่ 1 ,กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน และนโยบายที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

55532

26 กันยายน 2559
นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้กับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้งพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

รางวัลการเขียนข้อคิดเกี่ยวกับเพศศึกษา จากคุณอนัญญา บูรณเบญจเสถียร

54472

23 กันยายน 2559
เวลา 08.30 น. นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่ได้รับรางวัลการเขียนข้อคิดเกี่ยวกับเพศศึกษา จากคุณอนัญญา บูรณเบญจเสถียร โดยให้ระดับชั้นละ 4 รางวัล
รางวัลที่ 1 : 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 : 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 : 1,000 บาท
รางวัลชมเชย : หนังสือ ” ฉันคือเอรี่ ”

(เพิ่มเติม…)

มอบเกียรติบัตร ให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ(เวทีคู่ขนาน TIMC 2016)

54438

23 กันยายน 2559
นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบเกียรติบัตร ให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ(เวทีคู่ขนาน TIMC 2016) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศ 300 คน คือ ด.ช.คณิน วงค์รินทร์ธราเมธี นักเรียนชั้น ม.3.8ได้ลำดับที่ 54 และ ด.ญ.วริศรา บังสูงเนิน นักเรียนชั้น ม.3.8 ได้ลำดับที่ 71

(เพิ่มเติม…)

คณะนักบริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้า มาสัมภาษณ์ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย

54107

22 กันยายน 2559
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้นำคณะนักบริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้า มาสัมภาษณ์ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นนครแห่งการศึกษา

(เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน และแม่บ้าน

information

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน และแม่บ้าน

(เพิ่มเติม…)