Monthly Archive: สิงหาคม 2016

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 ลำดับ  ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง
 1  นายไววิทย์     ชัยถาวร  ประธานกรรมการ
2  ดร.วรพงษ์      วิมลพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3  ดร.โชคชัย      แสงขันแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4  พ.ต.ท. สมชาย     มีอนันต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5  นางตะวันฉาย    เฟื่องวัฒนาพาณิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6  นางตวงรัตน์     มาซึโมะโตะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7  ผศ.ดร. วิรุณสิริ   ใจมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8  นายสุเจนต์      ไขแสงจันทร์  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9  นายวุฒิชัย         ลาวัณย์  กรรมการผู้แทนครู
10  นางสาวจิรวรรณ    คำปัน  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
11  นางนวลลดา   คิ้วสุวรรณวงศ์  กรรมการผู้แทนชุมชน
12  นายธวัช       หล้านามวงศ์ กรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
13 พระรัตนมุนี กรรมการองค์กรศาสนา
14 ดร.ปรีชา    อนุรักษ์ กรรมการองค์กรศาสนา
15 นางอนุรักษ์    บุตรสาร ผู้อำนวยการฯเลขานุการ
16 นายสนธยา    มณีรอด รองผู้อำนวยการฯ
17 นายประชวน    เขื่อนเพชร รองผู้อำนวยการฯ
18 นางนงลักษณ์     ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ
19 นางสาวอโนทัย  จิระดา รองผู้อำนวยการฯ

ปิดค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 รุ่นที่ 1

40467

27 สิงหาคม 2559
ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ นงค์ลักษณ์ ดุริยะพันธ์ ปิดค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 รุ่นที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมการดูแลความปลอดภัยในการอยู่หอพัก

อยู่หอ-s-01

วันที่ 26 สิงหาคม 2559
นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทุกท่าน ร่วมเปิดโครงการอบรมการดูแลความปลอดภัยในการอยู่หอพักให้กับนักเรียนและผู้ปกครองและผู้ประกอบการหอพัก ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

6635

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางนงลักษณ์  ดุริยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติในการเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

งานประชุมวิชาการ ของ สสส. “ห้องเรียนคุณภาพสูงสุดด้วยจิตศึกษา PBL และ PLC “

36613

วันที่ 21 สิงหาคม 2559
ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร  เป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานประชุมวิชาการ ของ สสส. “ห้องเรียนคุณภาพสูงสุดด้วยจิตศึกษา PBL และ PLC ” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

(เพิ่มเติม…)

รับโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น

34968

วันที่ 18 สิงหาคม 2559
นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการฯ เข้ารับโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมด้วยครูเมตตา ใสสี รับโล่รางวัลครูคณิตศาสตร์ดีเด่น และครูศิริลักษณ์ ธรรมวงค์ รับโล่รางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

34827

18 สิงหาคม  2559
นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)