Monthly Archive: มิถุนายน 2016

ต้อนรับคณะนักบริหารการฑูต รุ่นที่ 8 ของกระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

รับคณะ นบท_0.รุ่น 8 _273

วันที่  29  มิถุนายน 2559  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดยผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่  ให้กับคณะนักบริหารการฑูต รุ่นที่ 8 ของกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  เรื่อง รับสมัครบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, เจ้าหน้าที่พัสดุ
และ เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ได้ดำเนินการการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก ได้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง  ในวันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
(แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย)  หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร

ท.6 ร่วมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด

เดินรณรงค์ฯ_9560

วันที่ 28 มิถุนายน 2559  คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร คณะครู และ นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2559 โดยเริ่มเดินจาก ถนนหน้าอาคาร 1 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้  การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   >>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔ ณ เทศบาลนครแม่สอด

header_web
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ เทศบาลนครแม่สอด ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมจิตศึกษา

jitsuksa

“จิตศึกษา” เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน ซึ่งทำงานกับสมองชั้นกลาง และสมองชั้นนอก เมื่อใช้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการ
และวิธีการของจิตศึกษาจะเป็นการค่อยๆสร้าง การก่อรูปคุณลักษณะของปัญญาภายในขึ้น การฝึกฝน และการใช้ซ้ำๆ  จะทำให้
รูปของคุณลักษณะนั้นคงตัว “สมองชั้นใน” เกี่ยวกับความอยู่รอด เป็นสมองสัตว์เลื้อยคลานทำงานตามสัญชาตญาณ เพื่อความ
อยู่รอดไม่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกหรือความดีงาม เช่น จระเข้กัดกินลูกของตัวเองได้เมื่อมันหิว “สมองชั้นกลาง” เกี่ยวกับอารมณ์
เป็นสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำงานเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ “สมองชั้นนอก” เป็นส่วนที่พอกหนาขึ้นมามาก
เป็นสมองแห่งความเป็นมนุษย์ ทำหน้าที่ที่ละเอียดอ่อน เช่น คิดเรื่องที่เป็นนามธรรม ความงาม ความดี ความจริง มีมิติทางวัฒนธรรม
และมีจิตวิญญาณ สมองส่วนนี้ช่วยสร้างโอกาสให้มนุษย์สามารถพัฒนาจิตวิญญาณไปสู่การมีความรักอย่างไพศาลทั้งต่อเพื่อนมนุษย์
และต่อสรรพสิ่ง มีอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นหรือเครื่องครอบทางจิตวิญญาณและทางปัญญาจะมีความสุขอันประณีต สมองทั้ง 3 ชั้น
ทำงานกันคนละหน้าที่ แต่ทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่นเมื่อเด็กรู้สึกถูกคุกคามสมองชั้นในของเด็กจะทำงานก่อนด้วยการเข้าสู่ภาวะ
ปกป้องตัวเองหรือการเอาตัวรอดจนอาจทำให้สมองส่วนอื่นๆ ทั้งส่วนการเรียนรู้ คุณธรรม ความรัก หยุดทำงานแต่ถ้ากระตุ้นสมองชั้นนอก
ด้วยการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกให้เด็กได้เกิดอารมณ์เชิงบวกรู้สึกได้รับคุณค่าเมื่อนั้นสมองส่วนหน้าและสมองส่วนกลางก็จะทำงานได้ดี

จิตศึกษา_8038 จิตศึกษา_2875

จิตศึกษา_6981 จิตศึกษาม4_483_0
กระบวนทัศน์ของจิตศึกษา ประกอบด้วย ฟันเฟืองสำคัญ 3 อย่างได้แก่
“ความเป็นชุมชน” ซึ่งเป็นทั้ง พื้นที่และบรรยากาศที่เสมือนเป็น เบ้าหลอมใหญ่
“จิตวิทยาเชิงบวก” ซึ่งเป็นวิธีการที่ เน้นชี้ถูกและการเป็นแบบอย่าง
“กิจกรรม” ซึ่งเป็น เครื่องมืออันหลากหลายที่ใช้ฝึกฝน

ที่มา จากหนังสือ “จิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน”

ผู้เขียน วิเชียร ไชยบัง  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคลากร

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน   ๑  อัตรา
๒. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน  ๑  อัตรา
๓. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร   สมัครตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร  ห้องธุรการ  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  สมัครด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศรับสมัคร-เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ-พยาบาล