Monthly Archive: เมษายน 2016

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1—-รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2—-รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3—-รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4—-รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5—-รายชื่อนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6—-รายชื่อนักเรียน

 

 

งาน “สัตบรรณคืนบ้าน” ประจำปี 2559

สัตบรรณคืนบ้าน_6365

วันพุธที่ 13 เมษายน 2559  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดงาน “สัตบรรณคืนบ้าน” ประจำปี 2559  โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อบรรพครูอาจารย์ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในเทศกาลมหาสงกรานต์ ถือเป็นกิจกรรมถักทอสายใยความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน  พบปะสังสรรค์  พบเพื่อน คารวะครู  และเชิดชูสถาบันฟ้าขาว ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ( Learning Support Assistant )
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง
ในวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง นักการภารโรงและพนักงานรักษาความปลอดภัย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง นักการภารโรงและพนักงานรักษาความปลอดภัย

(เพิ่มเติม…)