Monthly Archive: มีนาคม 2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant : LS)

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant : LS) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๑๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน (Learning Support Assistant : LS)  และเลื่อนกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันเสาร์ที่ 2 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   >> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ครูและบุคลากร ท.6 เข้ารับการอบรม “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน”

อบรมพัฒนาครูฯ_7013

วันที่ 24 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร “การสร้างแรงบันดาลใจการทำงาน” โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ  ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

ท.6 ประกาศรับสมัครบุคลากร

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลากร

– ตำแหน่งผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนnew
– นักการภารโรง และ พนักงานรักษาความปลอดภัย

(เพิ่มเติม…)

อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate

โครงการอบรมการสร้างส_3758

วันที่ 15-18 มีนาคม 2559 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิดสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 อบรมหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ ห้องพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6

รับใบประกาศม3,6_4366

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

การแข่งขันโครงงาน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

แข่งขันโครงงานฯ_659

วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 การแข่งขันโครงงานของกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ระดับ อนุบาล  ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

วิพากษ์โครงงาน เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ

S__9486355

วันที่ 7 มีนาคม 2559  ตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันโครงงานเข้ารับการวิพากษ์โครงงาน จากทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา 2559
(เพิ่มเติม…)