Monthly Archive: สิงหาคม 2015

ท.6 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “รวมพลังสร้างมิติใหม่ อาหารปลอดภัย ไทยเป็นสุข” ไร่เชิญตะวัน

รวมพลังสร้างสรรค์ ฯ_5738

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดนิทรรศการโครงการรณรงค์เลือกบริโภคอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ในงาน “รวมพลังสร้าง มิติใหม่ อาหารปลอดภัย ไทยเป็นสุข” ระหว่างวันที่ 31สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 ณ อาคารธรรมสภา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย (เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน อบจ. จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ ศึกษาดูงาน_8496

วันที่ 27 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอนุรักษ์ บุตรสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาและครู จำนวน 50 คน จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัย ถนนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

จราจร 58

วันที่ 27 สิงหาคม 2558   ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร กล่าวเปิดงานกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตาม “โครงการโรงเรียนปลอดภัย ถนนปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” จัดโดย ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก บรรชร เกตุเทียน รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย เป็นวิทยากร ให้ความรู้ “กฎหมายจราจร” และได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จาก บริษัท โตโยต้า เชียงราย  โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ณ หอประชุมพญามังราย ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ

7

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 408 คน ณ วันพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดดอยทอง และวัดร่องขุ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียนและการดำรงชีวิต

(เพิ่มเติม…)

รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตามแนวทางของ SBMLD

รับการประเมิน sbmld_1903

วันที่ 25 สิงหาคม 2558  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตามแนวทางของ SBMLD จากคณะนิเทศฯ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น
(เพิ่มเติม…)

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน (อาคารเตรียมนักเรียนแพทย์)

พิธีวางศิลาฤกษ์_3028

วันที่ 25 สิงหาคม  2558 เวลา 8.15 น.  เทศบาลนครเชียงราย นำโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี และ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงราย  สื่อมวลชน สมาคมครูผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน (อาคารเตรียมนักเรียนแพทย์) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (รุ่นที่ 1)

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม 1

วันที่ 22-23  สิงหาคม 2558 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รุ่นที่ 1)   ณ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)