Monthly Archive: กรกฎาคม 2015

กิจกรรมเชิดชูคุณค่าความเป็นไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Thai53

วันที ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นดังนี้
ม.4 ละครในวรรณคดีไทย
ม.5 จินตลีลาประกอบเพลง
ม.6 เดินแบบแต่งกายเลียนแบบวรรณคดีไทย
โดยมีการจัดกิจกรรม ณ  หอประชุมพญามังราย ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(เพิ่มเติม…)

พิธีถวายเทียนพรรษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 2558

ถวายเทียน ม ต้น

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญใส่บาตร ในโอกาสวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (เพิ่มเติม…)

พิธีถวายเทียนพรรษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 2558

ถวายเทียน 58

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ณ หอประชุมพญามังราย ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (เพิ่มเติม…)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ผปค พวส

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อรับทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น (เพิ่มเติม…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบงานแนะแนว 1/2558 รุ่น 2

ระบบดูแล 2

วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558  ฝ่ายงานแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2  มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพิ่มเติม…)

อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ

หุ่นยนต์

วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

แม่อาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้น  (เพิ่มเติม…)