ประกาศจากทางโรงเรียน

ประกาศรายชื่อ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ( Lerning Support Assistant ) ที่ผ่านการประเมิน

IMG_2546

ประกาศรายชื่อ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ( Lerning Support Assistant )
ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559

(เพิ่มเติม…)

กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

IMG_2546

กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 “ค่ายเสริมสร้างพลัง ท.6″ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและโครงการปรับพื้นฐานด้านวิชาการ

IMG_2546

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและโครงการปรับพื้นฐานด้านวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

(เพิ่มเติม…)

กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ต้นกล้า ท.๖

กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ต้นกล้า ท.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ เวลา กิจกรรม  หมายเหตุ
 4 มีนาคม 2560  

08.00 น. – 16.00 น.

กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ท.6  – สถานที่ฝั่งมัธยมศึกษา
ตอนต้น

– แต่งกายด้วยชุดพละ
โรงเรียนเดิม

http://www.tesaban6.ac.th
Tel.064-973-4584

 8-10 พฤษภาคม 2560  กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1
 11 พฤษภาคม 2560  กิจการนักเรียนและจิตศึกษา
 12 พฤษภาคม 2560  08.00 น. – 12.00 น.  กิจกรรมปฐมนิเทศ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ (โควตารับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(โควตารับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โควตารับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐  แล้วนั้น    บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ >>  ประกาศผลการสอบคัดเลือก (โควตาประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์)

ดาวน์โหลดเอกสารใบรายตัว ม.1 >> ใบรายงานตัวนักเรียน ม.1

ดาวน์โหลดเอกสารใบรายตัว ม.4 >> ใบรายงานตัวนักเรียน ม.4

 

 

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประกาศผลสอบโควตารับตรงภายนอก ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ

IMG_2546

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประกาศผลสอบโควตารับตรงภายนอก ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ

เปลี่ยนแปลงการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน โควต้ารับตรงภายนอก ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นประกาศผลวัน จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560