ประกาศจากทางโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโครงการเพชรน้ำเอก

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

>>ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้สอน
ภาษาจีน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
หลักสูตร SM Plus และแม่ครัว  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง
รายงานตัวในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรองผู้อำนวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus และแม่ครัว
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
๒.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๓.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน ๑ อัตรา
๔.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

 

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด>> ประกาศรายชื่อนักเรียน-ม.4-ปีการศึกษา-2560

 

 

ประกาศรายชื่อ การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

information

ประกาศการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด>> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง ได้มารายงานตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

>> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม