อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

วันที่ 21-22 มีนาคม 2561

Read more