มอบเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง นักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 256

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตเทคนิคการแก้ปัญหาการตัดสินใจ ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256

Read more