Author Archive: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

IMG_7592

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียน แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น   ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนและศึกษาดูงานต้นแบบสภานักเรียน

IMG_4630

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนและศึกษาดูงานต้นแบบสภานักเรียน   ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมชมวงเแหวนดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดี ครั้งที่ 1

IMG_4492

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  ครูฟิสิกส์ และชุมนุมดาราศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ชมวงเแหวนดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดี ครั้งที่ 1 สำหรับครูและครอบครัว นักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. -22.00 น. ณ ชั้น 2 หอประชุมพญามังราย และจะมีครั้งต่อไปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ถ้าท้องฟ้าเปิดต่อเนื่อง โดยกิจกรรมวันนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองจำนวนมาก แม้จะมีอุปสรรคจากเมฆบังเป็นระยะ โดยการสนับสนุนกล้องและสื่อดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

(เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

IMG_4329

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ในด้านการจัดการหลักสูตร EP (English Program)

(เพิ่มเติม…)

ประชุมสมาคมท้องถิ่นผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

IMG_4237

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสมาคมท้องถิ่นผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จากสิงห์ปาร์คและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

IMG_4205

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสิงห์ปาร์คเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพิ่มเติม…)

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

IMG_2886

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานงานประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เพิ่มเติม…)