Author Archive: กนกวรรณ สันธิ

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง ได้มารายงานตัวในวันที่ 25 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องจามจุรี แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

>> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

information

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
***กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560-31 พฤษภาคม 2560
_________________________________________________
(เพิ่มเติม…)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ (โควตารับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(โควตารับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โควตารับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐  แล้วนั้น    บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ >>  ประกาศผลการสอบคัดเลือก (โควตาประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์)

ดาวน์โหลดเอกสารใบรายตัว ม.1 >> ใบรายงานตัวนักเรียน ม.1

ดาวน์โหลดเอกสารใบรายตัว ม.4 >> ใบรายงานตัวนักเรียน ม.4

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภทสอบทุนเรียนฟรี)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(ประเภทสอบทุนเรียนฟรี)

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภทสอบทุนเรียนฟรี) ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ  ดังต่อไปนี้  รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-ทุนเรียนฟรี

วันเวลาการสอบ
สอบวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการรับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(โครงการรับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐(โครงการรับตรงภายนอกประเภทนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี) ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  แล้วนั้น  บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>> รายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือก (โครงการรับตรงภายนอก ประเภทนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี)

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2/2559

ประชุมผู้ปกครอง _1690

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2/2559  ณ หอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย   ซึ่งกิจกรรมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ แจ้งผลการเรียน  อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู กับผู้ปกครอง

(เพิ่มเติม…)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ประเภทโควตาเรียนดีภายนอก)

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(ประเภทโควตาเรียนดีภายนอก)

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภทโควตาเรียนดีภายนอก) ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

บัดนี้การดำเนินการรับสมัคร (ประเภทโควตาเรียนดีภายนอก) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   >> รายละเอียดประกาศรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบแต่งกายชุดนักเรียนตามสถาบันที่ตนกำลังศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด
หากไม่มารายงานตัวเข้าสอบ ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอน

วัน เวลา การสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น