Author Archive: กนกวรรณ สันธิ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโครงการเพชรน้ำเอก

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

>>ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรน้ำเอก

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูผู้สอน
ภาษาจีน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน
หลักสูตร SM Plus และแม่ครัว  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตัวจริง
รายงานตัวในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรองผู้อำนวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus และแม่ครัว
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมดูดาวเสาร์และดาวพฤหัส

 

กิจกรรมดูดาวเสาร์ใกล้โลก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นี้
เนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดูดาว(ท้องฟ้าปิด)

จึงขอแจ้งประกาศเลื่อนการดูดาวเสาร์และดาวพฤหัสออกไป
ทั้งนี้กิจกรรมจะจัดเมื่อท้องฟ้าเปิด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบอีกครั้ง

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

information

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
๒.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๓.ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน หลักสูตร SM Plus จำนวน ๑ อัตรา
๔.แม่ครัว จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

 

ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ครูฟิสิกส์ และชุมนุมดาราศาสตร์ ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น.  ณ บริเวณหอประชุมพญามังราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟรี…. สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน ทั้งประชาชนทั่วไปและนักเรียน

S__48603138