Latest Posts

กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ต้นกล้า ท.๖

กำหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ต้นกล้า ท.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ เวลา กิจกรรม  หมายเหตุ
 4 มีนาคม 2560  

08.00 น. – 16.00 น.

กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ท.6  – สถานที่ฝั่งมัธยมศึกษา
ตอนต้น

– แต่งกายด้วยชุดพละ
โรงเรียนเดิม

http://www.tesaban6.ac.th
Tel.064-973-4584

 8-10 พฤษภาคม 2560  กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1
 11 พฤษภาคม 2560  กิจการนักเรียนและจิตศึกษา
 12 พฤษภาคม 2560  08.00 น. – 12.00 น.  กิจกรรมปฐมนิเทศ

การอบรมเทคนิคการสื่อสารและการพูดเชิงบวก แก่ครูผู้สนับสนุนการสอน(LS)

72213

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมเทคนิคการสื่อสารและการพูดเชิงบวก แก่ครูผู้สนับสนุนการสอน(LS) ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การอบรมวินัยการเงินและการออม

Screen Shot 2560-03-20 at 16.28.41

วันที่ 20  มีนาคม 2560 เวลา  13.00 น

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการอบรมวินัยการเงินและการออม ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม…)

การประกวดโครงงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560

LINE_P2017317_164045

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560 ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2560

20170316_170316_0010

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เทศบาลนครเชียงรายได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ประจำปี 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งมีคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือเทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายด้วย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู

20170316_170316_0005

วันที่  16  มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู โดย อาจารย์ประสิทธิ์ จันตะภา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

ทำบุญอาคารใหม่

พิธีทำบุญอาคารใหม่_170316_0001

วันที่ 15 มีนาคม 2560

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนกสุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารใหม่  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

โครงการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1

69664

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น.

นายประชวน  เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 โดยทีมวิทยากร จาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น)

(เพิ่มเติม…)