Latest Posts

โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

_MG_5569

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นเป็นประธานกล่าวเปิดณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียน

IMG_5480

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(พระครูบาอริยชาติ) กล่าวสัมโมทนียกถา แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามโครงการโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียน  ณ หอประชุมพญามังราย  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

การแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา”

IMG_0110

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(พระครูบาอริยชาติ)  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายประชวน  เขื่อนเพชร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา” ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก

IMG_3646

ผลการแข่งขันงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
เฉพาะรายการของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายที่เข้าร่วมแข่งขัน

(เพิ่มเติม…)

ค่ายพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

6340

วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดค่ายพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(เพิ่มเติม…)

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

IMG_8427

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี . ๒๕๖๐  ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)

มอบรางวัลกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

_MG_5264

วันที่ 3 กรกฏาคม  2560 เวลา 08.00 น.นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการฯ  ให้โอวาทและมอบรางวัล กิจกรรมรนรงค์ต่อต้านยาเสพติด “ทำดีเพื่อพ่อ” สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เพิ่มเติม…)